آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
تقویم و دوره های آموزشی
آموزشکده فنی برتینا
نام دورهمهارت پیش نیازنوع مدرکروز و ساعتمدت زمان دورهتاریخ شروعشهریه (تومان)دوره آنلایناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفتهICDL مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه25 ساعتبهار 94216000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی گروهیآشنایی با سیستم عامل ها، مفاهیم کد نویسی و فتوشاپبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
70 ساعتبهار 94700,00055 ساعت / 560000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی گروهی-برتینا - فنی و حرفه ایدوشنبه و چهار شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94400,00024 ساعت/320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) گروهیدوره Autocad 2Dبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
20 ساعتبهار 94400,00016ساعت / 320000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایپنجشنبه و جمعه
9 الی 13
98 ساعتبهار 94280,00078 ساعت / 230000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه78 ساعتبهار 94230000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته گروهیمقدماتی طراحی وب سایتبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
50 ساعتبهار 94800,00040 ساعت / 650000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره Autodesk Civil 3Dآشنایی با طراحی راهبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه16 ساعتبهار 94720,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح ۱نداردبرتینا - بنیاد ICDLتماس با آموزشگاه30 ساعتبهار 94240,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتیآشنایی با سیستم عامل ها، مفاهیم کد نویسی و فتوشاپبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه55 ساعتبهار 94560000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح ۲ICDL e-kids سطح 1برتینا - بنیاد ICDLتماس با آموزشگاه60 ساعتبهار 94375,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفتهمقدماتی طراحی وب سایتبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه40 ساعتبهار 94650000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ مقدماتی گروهینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایدوشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94360,00024 ساعت / 290000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ پیشرفته گروهیPhotoshop مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایدوشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94360,00024 ساعت / 290000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفتهدوره طراحی وب مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه32 ساعتبهار 94400000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS مقدماتیتوانایی کار با رایانه ویندوزبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94240000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفتهSPSS مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94240000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته گروهیاندروید مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه ایدوشنبه و چهار شنبه
17 الی 21
40 ساعتبهار 94500,00032 ساعت / 400000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱- Java SE7 Fundamentalsآشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲- Java SE 7 Programmingسطح 1 برنامه نویسی جاوابرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94360000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
ُدوره SPSS مقدماتی گروهیتوانایی کار با رایانه ویندوزبرتینا - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94300,00024 ساعت / 240000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی ۳- Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platformسطح 2 برنامه نویسی جاوابرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه48 ساعتبهار 94560000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D)دوره Autocad 2Dبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه16 ساعتبهار 94320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته گروهیُSPSS مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
تماس با آموزشگاهبهار 94300,00024 ساعت / 240000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D)گذراندن دوره ICDLبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه18 ساعتبهار 94280000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱ – Java SE7 Fundamentals گروهی آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسیبرتینا - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 1/ 30 ساعتبهار 9440000024 ساعت/320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94290000 ساعتاطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲ – Java SE 7 Programming گروهیسطح 1 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 2 /30 ساعتبهار 94450,00024 ساعت / 360000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ پیشرفتهPhotoshop مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94290000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۳ – Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform گروهیسطح 1 و 2 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 3/ 60ساعتبهار 94700,00048 ساعت / 560000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) گروهیگذراندن دوره ICDLبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
24 ساعتبهار 94350,00018 ساعت / 280000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره Autodesk Civil 3Dآشنایی با طراحی راهبرتیناپنجشنبه و جمعه
9 الی 13
20 ساعتبهار 94900,00016 ساعت/ 720000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
آموزشگاه حسابداری – دوره های حسابدارینداردبرتینا - فنی و حرفه اییکشنبه،سه شنبه
17:00 الی 20:00
100بهار 941,310,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ۲نداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
98 ساعتبهار 94280,00078 ساعت / 230000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ۱نداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
79 ساعتبهار 94220,00078 ساعت / 230000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ۲ICDL مقدماتیبرتینا - برتینا و فنی و حرفه ای - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
32 ساعتبهار 94270,00025 ساعت / 216000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ۱ICDL مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
32 ساعتبهار 94270,00025 ساعت / 216000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفتهICDL مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایپنجشنبه و جمعه
9 الی 13
32 ساعتبهار 94270,00025 ساعت / 216000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی خصوصینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9460,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته خصوصیدوره مقدماتی طراحی وب سایتبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9460,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی خصوصینداردبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته خصوصیAndroid Development مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱ – Java SE7 Fundamentals خصوصی آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسیبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲ – Java SE 7 Programming خصوصیسطح 1 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۳ – Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform خصوصیسطح 1 و 2 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS مقدماتی خصوصیآشنایی با ویندوزبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9440,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته خصوصیSPSS مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9440,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) خصوصیگذراندن دوره ICDLبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9440,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) خصوصیتوانایی کار با 2D Auto cadبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000-اطلاعات بیشترپیش ثبت نام