برای راه‌اندازی وبسایت خود، اولین قدم را بردارید.

.com 362,000  .ir  16,000  .net 424,000  .org  505,500   .info  564,000  

خرید و ثبت دامنه

362

هزار تومان

سالیانه

424

هزار تومان

سالیانه

564

هزار تومان

سالیانه

506

هزار تومان

سالیانه

715

هزار تومان

سالیانه

16

هزار تومان

سالیانه

همه
فروش
جدید ترین
دامنه
ثبت
تجدید
انتقال
.org
505,500 تومان
680,000 تومان
6,800,000 تومان
.club
660,000 تومان
728,000 تومان
728,000 تومان
.design
1,911,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.co
1,150,000 تومان
1,405,000 تومان
1,405,000 تومان
.biz
715,000 تومان
785,000 تومان
785,000 تومان
.us
471,500 تومان
549,000 تومان
549,000 تومان
.tv
1,251,000 تومان
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
.in
523,500 تومان
526,500 تومان
526,500 تومان
.shop
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.ws
769,000 تومان
1,332,850 تومان
1,332,850 تومان
.asia
592,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
.eu
501,000 تومان
501,000 تومان
501,000 تومان
.mn
1,888,000 تومان
2,071,000 تومان
2,071,000 تومان
.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.cc
546,000 تومان
910,000 تومان
910,000 تومان
.bz
978,000 تومان
1,547,000 تومان
1,547,000 تومان
.de
341,000 تومان
342,000 تومان
342,000 تومان
.es
432,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
.ca
728,000 تومان
728,000 تومان
728,000 تومان
.tel
546,000 تومان
546,000 تومان
546,000 تومان
.co.nz
796,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.org.nz
796,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.mobi
933,000 تومان
2,617,000 تومان
2,617,000 تومان
.co.uk
432,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
.br.com
1,706,000 تومان
1,911,000 تومان
1,911,000 تومان
.jpn.com
1,570,000 تومان
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
.za.com
1,706,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.sa.com
2,366,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.uk.com
1,183,000 تومان
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
.uk.net
1,183,000 تومان
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
.ru.com
1,570,000 تومان
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
.co.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.net.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.org.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.gen.in
341,000 تومان
342,000 تومان
342,000 تومان
.firm.in
0 تومان
0 تومان
0 تومان
.net.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.org.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.ac.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.gov.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.id.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.sch.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.com.co
546,000 تومان
683,000 تومان
683,000 تومان
.net.co
546,000 تومان
546,000 تومان
546,000 تومان
.me
683,000 تومان
910,000 تومان
910,000 تومان
.ru
818,000 تومان
12,518,000 تومان
12,518,000 تومان
.ac
2,048,000 تومان
2,685,000 تومان
2,685,000 تومان
.ac
2,048,000 تومان
2,685,000 تومان
2,685,000 تومان
.at
592,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
.ch
523,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.dk
569,000 تومان
569,000 تومان
569,000 تومان
.fr
592,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
.it
819,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.li
956,000 تومان
2,048,000 تومان
2,048,000 تومان
.mx
1,729,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.nl
387,000 تومان
388,000 تومان
388,000 تومان
.services
1,274,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.travel
4,323,000 تومان
5,005,000 تومان
5,005,000 تومان
.pro
751,000 تومان
752,000 تومان
752,000 تومان
.ag
3,754,000 تومان
4,778,000 تومان
4,778,000 تومان
.am
1,547,000 تومان
1,547,000 تومان
1,547,000 تومان
.im
637,000 تومان
3,640,000 تومان
3,640,000 تومان
.jp
1,638,000 تومان
2,503,000 تومان
2,503,000 تومان
.la
1,342,000 تومان
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
.sc
4,368,000 تومان
4,550,000 تومان
4,550,000 تومان
.sh
2,230,000 تومان
2,685,000 تومان
2,685,000 تومان
.tl
4,004,000 تومان
4,550,000 تومان
4,550,000 تومان
.fm
3,435,000 تومان
5,642,000 تومان
5,642,000 تومان
.hn
3,003,000 تومان
3,413,000 تومان
3,413,000 تومان
.ae
1,638,000 تومان
2,048,000 تومان
2,048,000 تومان
.co.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.academy
1,274,000 تومان
1,316,000 تومان
1,316,000 تومان
.actor
1,502,000 تومان
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
.auction
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.band
910,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.bar
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
.bike
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.bingo
2,139,000 تومان
2,412,000 تومان
2,412,000 تومان
.boutique
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.black
1,820,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.blue
637,000 تومان
865,000 تومان
865,000 تومان
.business
341,000 تومان
865,000 تومان
865,000 تومان
.cafe
1,251,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.camera
2,002,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.camp
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.capital
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.catering
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.click
228,000 تومان
524,000 تومان
524,000 تومان
.clinic
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.codes
2,070,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.company
319,000 تومان
455,000 تومان
455,000 تومان
.computer
1,229,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.chat
592,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.credit
353,000 تومان
3,822,000 تومان
3,822,000 تومان
.domains
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.email
819,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.energy
4,213,000 تومان
4,277,000 تومان
4,277,000 تومان
.engineer
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.expert
2,002,000 تومان
2,230,000 تومان
2,230,000 تومان
.education
819,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.fashion
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.finance
2,070,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.fit
1,229,000 تومان
1,571,000 تومان
1,571,000 تومان
.football
796,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.gallery
842,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.gift
705,000 تومان
706,000 تومان
706,000 تومان
.gold
4,232,000 تومان
4,277,000 تومان
4,277,000 تومان
.graphics
774,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.green
2,616,000 تومان
2,617,000 تومان
2,617,000 تومان
.help
432,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.holiday
2,002,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.host
3,322,000 تومان
3,709,000 تومان
3,709,000 تومان
.international
819,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.io
2,184,000 تومان
2,685,000 تومان
2,685,000 تومان
.jewelry
2,048,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.land
592,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.lawyer
2,048,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.legal
2,048,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.life
1,229,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.link
228,000 تومان
524,000 تومان
524,000 تومان
.lol
432,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.love
1,160,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.mba
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.market
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.money
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.movie
12,513,000 تومان
13,195,000 تومان
13,195,000 تومان
.network
819,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.news
910,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.online
1,593,000 تومان
1,684,000 تومان
1,684,000 تومان
.photo
432,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.pizza
2,025,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.plus
1,251,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.press
2,503,000 تومان
2,799,000 تومان
2,799,000 تومان
.red
637,000 تومان
865,000 تومان
865,000 تومان
.report
819,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.rip
865,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.run
865,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.sale
1,229,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.social
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.shoes
2,025,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.site
1,297,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.show
1,320,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.school
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.space
910,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.style
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.support
865,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.taxi
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.tech
2,184,000 تومان
2,230,000 تومان
2,230,000 تومان
.tennis
2,139,000 تومان
2,162,000 تومان
2,162,000 تومان
.technology
819,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.tips
1,078,000 تومان
1,078,000 تومان
1,078,000 تومان
.tools
1,229,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.toys
2,048,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.town
1,274,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.video
1,137,500 تومان
1,137,500 تومان
1,137,500 تومان
.vision
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.vote
2,616,000 تومان
2,617,000 تومان
2,617,000 تومان
.watch
975,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.website
887,000 تومان
910,000 تومان
910,000 تومان
.wedding
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
.wiki
1,160,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.work
296,000 تومان
410,000 تومان
410,000 تومان
.world
1,251,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.yoga
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
.xyz
478,000 تومان
524,000 تومان
524,000 تومان
.zone
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.reviews
956,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.cloud
546,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.store
2,298,000 تومان
2,503,000 تومان
2,503,000 تومان
.pink
637,000 تومان
865,000 تومان
865,000 تومان
.promo
637,000 تومان
637,000 تومان
637,000 تومان
.kim
637,000 تومان
637,000 تومان
637,000 تومان
.pet
637,000 تومان
865,000 تومان
865,000 تومان
.men
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.top
228,000 تومان
454,000 تومان
454,000 تومان
.bid
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.date
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.download
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.loan
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.party
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.racing
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.science
1,229,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.stream
1,251,000 تومان
1,252,000 تومان
1,252,000 تومان
.trade
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.win
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.accountant
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.agency
774,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.car
106,925,000 تومان
106,925,000 تومان
106,925,000 تومان
.digital
1,229,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.fitness
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.institute
819,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.marketing
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.media
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.photography
819,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.restaurant
2,025,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.shop
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.university
2,025,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.game
10,465,000 تومان
15,698,000 تومان
15,698,000 تومان
.co.com
1,047,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.works
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.city
865,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.af
3,822,000 تومان
4,368,000 تومان
4,368,000 تومان
.gr
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.moda
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.review
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.accountants
4,050,000 تومان
4,277,000 تومان
4,277,000 تومان
.auto
104,650,000 تومان
113,750,000 تومان
113,750,000 تومان
.blog
1,138,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.bet
592,000 تومان
865,000 تومان
865,000 تومان
.builders
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.cab
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.cards
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.group
683,000 تومان
774,000 تومان
774,000 تومان
.vip
910,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.studio
1,069,250 تومان
1,069,250 تومان
1,069,250 تومان
.qa
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.bio
2,480,000 تومان
2,481,000 تومان
2,481,000 تومان
.ngo
1,911,000 تومان
1,911,000 تومان
1,911,000 تومان
.aero
2,912,000 تومان
2,912,000 تومان
2,912,000 تومان
.com.au
592,000 تومان
683,000 تومان
683,000 تومان
.net.au
546,000 تومان
683,000 تومان
683,000 تومان
.me.uk
432,000 تومان
570,000 تومان
570,000 تومان
.org.uk
432,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
.vc
1,365,000 تومان
1,593,000 تومان
1,593,000 تومان
.cm
3,276,000 تومان
5,005,000 تومان
5,005,000 تومان
.name
455,000 تومان
455,000 تومان
455,000 تومان
.de.com
774,000 تومان
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
.gb.net
364,000 تومان
683,000 تومان
683,000 تومان
.com.mx
592,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.be
455,000 تومان
501,000 تومان
501,000 تومان
.gs
1,092,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.gr.com
683,000 تومان
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
.eu.com
774,000 تومان
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
.us.com
796,000 تومان
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
.ae.org
887,000 تومان
1,025,000 تومان
1,025,000 تومان
.cn
956,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.holdings
2,070,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.se.net
1,479,000 تومان
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
.coach
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.pics
432,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.com.tr
182,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.team
1,251,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.se
910,000 تومان
1,411,000 تومان
1,411,000 تومان
.coffee
1,229,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.directory
819,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.com.cn
774,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.ph
2,503,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.app
683,000 تومان
797,000 تومان
797,000 تومان
.engineering
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.co.za
455,000 تومان
455,000 تومان
455,000 تومان
.health
3,003,000 تومان
3,003,000 تومان
3,003,000 تومان
.web.tr
91,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.istanbul
751,000 تومان
843,000 تومان
843,000 تومان
.fun
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.exchange
1,320,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.fund
2,070,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.uk
319,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان

انتقال دامنه به برتینا

برای انتقال دامنه از دیگر شرکت‌ها به برتینا، روی دکمه زیر کلیک کنید.

خرید دامنه

مزایای خرید و ثبت دامنه در برتینا

قفل دامنه رایگان

با خرید دامنه در وبسایت برتینا، از قفل انتقال دامنه رایگان بهره‌مند شوید و دیگر نگران دزدیده شدن دامنه خود نباشید.

مالکیت ۱۰۰٪ دامنه

برتینا، مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه را در اختیار شما قرار می‌دهد و در هر زمان و به هر دلیل می‌توانید دامنه خود را از برتینا منتقل کنید.

تنظیم NameServer اختصاصی

با خرید دامنه از برتینا می‌توانید از طریق واحد فنی به صورت رایگان اقدام به ثبت و تنظیم Child NameServer کنید.

امکانات خرید دامین از برتینا

امکانات خرید دامین از برتینا

در جستجوی سرویس دیگری هستید؟

Linux 6

سرویس هاست اشتراکی لینوکسی

شروع قیمت

75,000 تومان

LinuxVIP8

سرویس هاست لینوکس VIP

شروع قیمت

2,588,000  تومان

Email 4

سرویس میزبانی ایمیل

شروع قیمت

266,000 ریال

پرسش‌های متداول

شما می‌توانید آزاد بودن دامنه‌های مورد نظر را در وبسایت برتینا بررسی کنید.

بله؛ شما می‌توانید به تعداد دلخواه دامنه‌های آزاد مورد نیاز خود را از طریق وبسایت برتینا ثبت کنید.

برتینا مالکیت 100 درصد دامنه و مدیریت آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در هر زمان و به هر دلیل می‌توانند دامنه خود را بدون نیاز به هماهنگی از برتینا منتقل کنند.

برای ثبت دامنه ir باید از طریق وبسایت nic.ir اقدام به دریافت شناسه نیک هندل کنید و پس از دریافت شناسه دامنه خود را در برتینا ثبت نمایید.

جهت تمدید سرویس یا دامنه خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام کنید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

چرا برتینا
برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در هفت روز هفته را کاملا بدون محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته